Vyberte si to najvýhodnejšie pre Vás

www.BestTransfer.sk
infolinka: 0911 91 91 01
info@BestTransfer.sk
banner
banner
Skip Navigation LinksHOME » Všeobecné obchodné podmienky
Vyhľadávanie: 

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Zmluvné strany
  1. BestTransfer s. r. o.

   so sídlom Furdekova 21, Bratislava 851 03
   IČ: 46 158 669
   DIČ: 2023263132
   číslo účtu: 4013568402/7500
   Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiely Sro, vložka č. 72700/B (ďalej len Poskytovateľ)

  2. Zákazník

   Zákazníkom je každý podnikateľ, ktorý sa zaregistruje prostredníctvom internetovej stránky www.besttransfer.sk do zoznamu prevádzkovateľov prepravných služieb alebo požiada o umiestnenie inzercie na internetovej stránke prevádzkovanej Poskytovateľom (ďalej len Zákazník).

 2. Predmet úpravy a založenie zmluvného vzťahu

  Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Zákazníkom pri poskytovaní služby – sprostredkovaní ponuky a dopytu v oblasti osobnej prepravy a reklamného priestoru na stránke www.besttransfer.sk.

  Zmluvný vzťah založený týmito obchodnými podmienkami vzniká medzi Zákazníkom a Poskytovateľom okamžikom schválenia registrácie pomocou webového formuláru na www.besttransfer.sk/pridat-novu-firmu/ a zaplatením poplatku podľa platného cenníka uvedeného na www.besttransfer.sk/cennik/

 3. Popis služby

  Internetová stránka www.besttransfer.sk slúži dopytujúcim k vyhľadávaniu ponúk prepravcov pôsobiacich v oblasti služieb osobnej cestnej dopravy.

  Dopytom sa rozumie odoslaná požiadavka od dopytujúceho (vo forme uvedenej na http://www.besttransfer.sk/pridat-novy-dopyt/) s cieľom nájsť vhodného prepravcu. Služba vykonáva rozoslanie zodpovedajúcich dopytov na registrovaných prepravcov a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce.

  Zadanie dopytov prostredníctvom webu www.besttransfer.sk umožňuje dopytujúcemu rozoslať svoju požiadavku na relevantných prepravcov a získať tak celú radu ponúk k výberu. Po zadaní je dopyt doručený operátorovi, ktorý ho bezodkladne zverejní na webe a rozošle prepravcom, ktorí sú zaregistrovaní v platenom režime na www.besttransfer.sk. Operátor Poskytovateľa má právo kontaktovať dopytujúceho vo veci doplnenia alebo preverenia dopytu.

  Pri dopytoch zverejnených na www.besttransfer.sk sú viditeľné kontaktné údaje na dopytujúceho len zaregistrovaným prepravcom v platenom režime.

  Po dokončení registrácie Zákazníka, zaplatení poplatku a schválení operátorom sa uložia kontaktné údaje do databázy a prostredníctvom prístupového mena a hesla, ktoré Vám pošleme, si Zákazník môže upravovať svoje konto a pridávať ponuky bez nutnosti ďalšieho vyplnenia formulára.

  Podmienky pre registráciu:

  • Zákazník vyplní ponukový formulár s maximálnou zodpovednosťou
  • Ponuka aj kontaktné údaje musia byť zadané pravdivo
  • Služba nesmie byť zneužitá k účelom iným než propagácia služieb ponúkaných Zákazníkom;
  • Zákazník súhlasí s uvedením svojich kontaktných údajov na internetovej stránke www.besttransfer.sk;
  • Zákazník zaplatil poplatok podľa platného cenníka uvedeného na www.besttransfer.sk/cennik.
 4. Ukončenie zmluvy
  1. Poskytovateľ služby

   Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmluvu ukončiť a nerozoslať a vymazať dopyt. Poskytovateľ môže zmluvu ukončiť, pokiaľ je jednanie Zákazníka v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, prevádzkovateľa serveru a podmienky pre zadanie dopytu.

  2. Zákazník

   Zákazník môže kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o ukončenie platnosti ponuky. Ponuku, ktorá už bola umiestnená na internetovej stránke www.besttransfer.sk je možné doplniť, upraviť alebo vziať späť len do okamihu, kým takú ponuku neprijme dopytujúci.

 5. Ochrana osobných údajov

  Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Zákazníkov a dopytujúcich ich osobné údaje, hlavne meno a priezvisko, adresu a kontaktné údaje. Vyššie uvedené údaje slúžia výlučne na sprostredkovanie dopytu a ponuky medzi Zákazníkmi (prepravcami) a dopytujúcimi.

  Poskytovateľ služby má právo zasielať Zákazníkovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Zákazník má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpovedí na obchodnú informáciu, ktorá bola poslaná e-mailom.

  Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje Dopytujúceho Zákazníkov výlučne za účelom sprostredkovania obchodných dopytovponúk. Uchovávané osobné údaje môže Dopytujúci Zákazník kedykoľvek zmeniť.

 6. Záverečné ustanovenia

  Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou Zákazníka je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s týmito podmienkami.

  Tieto podmienky naberajú platnosť ich zverejnením. Spoločnosť BestTransfer s. r. o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a jej účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.besttransfer.sk.

Copyright © 2020. Best Trans spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené.